استاد بهرام خضابی
استاد بهرام خضابی

کمیته فنی

استاد بهرام خضابی

پیشکسوت و عضو کمیته فنی

امیرحسین محب الدینی
امیرحسین محب الدینی

کمیته فنی

آقای امیرحسین محب الدینی

آقای سعید صعودی پور
آقای سعید صعودی پور

عضو کمیته فنی و بازرسی

آقای سعید صعودی پور

وحید خداوردی
وحید خداوردی

مسئول کمیته داوران

آقای استاد وحید خداوردی

مسئول کمیته مربیان

آقای استاد ابراهیم نادربیگی

فرشید استیفائی

بازرس ویژه کشور

آقای استاد فرشید استیفائی