جناب سرهنگ داوود فتح اللهی
جناب سرهنگ داوود فتح اللهی

عضو هیئت رئیسه

جناب سرهنگ داوود فتح اللهی

جناب سرهنگ خلیل امیدی
جناب سرهنگ خلیل امیدی

عضو هیئت رئیسه

جناب سرهنگ خلیل امیدی
جناب حاج آقای حسین علی
جناب حاج آقای حسین علی

عضو هیئت رئیسه

عضو شورای شهر اسلامی شهرستان شهید پرور اسلامشهر

جناب حاج آقای حسین علی