پیام هوشارافو: صلح جهانی

درباره ما

بیشتر در مورد هوشارافو بدانید

هوشارافو از 4 کلمه فارسی هنر، شایستگی، فنون و رزمی ترکیب گردیده.

در هنرهای رزمی نخستین بار در سال 1995 توسط دکترای ورزشهای رزمی استاد شاکر صابری ناصری که در حال حاضر در هندوستان ساکن است بنیانگذاری شد.

فدراسیون بین المللی آن در سال 2009 در آمریکا ایجاد گردید و نمایندگی های خود را در کشورهای مختلف جهان داد که با برگزاری سمینارها و مسابقات در بسیاری کشورها جا افتاد.

اهداف ما در سایه اتحاد 5 قاره جهان

پرهیز از جنگ

خدمت به جوامع از طریق ورزش

جذب جوانان به ورزش و دوری آنان از مواد مخدر و دیگر مفاسد اخلاقی

بنیانگذاران هوشارافو HFC

خدمات ارائه شده ما

مراسم تفویض اختیار از طرف آقای استاد کاوه حیدریان ، نماینده آسیا به آقای استاد محمد علی عاشق حسینی مهروانی