دیدار باجناب آقای سید حسین علوی، عضو رسمی دپارتمان سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تدارکات سازمان ملل متحد در نیویورک و مدیر عامل تایید شده سازمان ملل متحد زنان در نیویورک، جهت همکاری با سازمان HFC

در تاریخ 98/11/6

حفاظت و تشریفات HFC