استاد بهرام خضابی
استاد بهرام خضابی

کمیته فنی

استاد بهرام خضابی

پیشکسوت و عضو کمیته فنی

امیرحسین محب الدینی
امیرحسین محب الدینی

کمیته بازرسی و مشاور

آقای امیرحسین محب الدینی

آقای سعید صعودی پور
آقای سعید صعودی پور

عضو کمیته فنی و بازرسی

آقای سعید صعودی پور

وحید خداوردی
وحید خداوردی

مسئول کمیته داوران

آقای استاد وحید خداوردی

فرشید استیفائی

بازرس ویژه کشور

آقای استاد فرشید استیفائی

پیام کامل نمینی
پیام کامل نمینی

عضو کمیته بازرسی و مشاور

آقای پیام کامل نمینی

آقای علی احسانی نیکو
آقای علی احسانی نیکو

کمیته فنی

آقای علی احسانی نیکو