نماینده روابط بین الملل

جناب آقای فرشید پاهنگ

همکاری با مجموعه HFC از سال ۹۵

فرشید پاهنگ
فرشید پاهنگ
آقای فرشید استیفائی
آقای فرشید استیفائی

نماینده استان کردستان

جناب آقای فرشید استیفائی

مسئول اتباء کشور

آقای مصطفی حسینی
مصطفی حسینی
مصطفی حسینی